હું પોરબંદરના તમામ નગરજનોને વિનંતી કરું છું કે, પોરબંદરના અવિરત વિકાસ માટે આપ સૌ આપનો કિંમતી મત
" બાબુભાઈ બોખીરીયાને " આપો.